فعلن با این محیط بیگانه ام

امیدوارم بتوانم خودم را دوباره پیدا کنم